*THÔNG BÁO* Về đăng ký đề tài sách Nhà nước đặt hàng năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA HÀ NỘI

 NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Số:              /TB-ĐHBK-NXB

V/v đăng kí đề tài sách

Nhà nước đặt hàng năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

            Hà Nội, ngày  29 tháng năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về đăng ký đề tài sách Nhà nước đặt hàng năm 2016

 

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC ngày 10/01/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước; hằng năm Cục Xuất bản, In và Phát hành (CXBIPH) đã tổ chức xét chọn các đề tài có ý nghĩa do các nhà xuất bản thực hiện để Nhà nước đặt hàng, chuyển vào các thư viện trên toàn quốc nhằm phục vụ đông đảo độc giả trong cả nước.

            Căn cứ nội dung công văn số 170/CXBIPH-QLXB của Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 07/03/2016 về việc đặt hàng xuất bản phẩm năm 2016, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gửi đề tài đăng ký xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng theo mẫu gửi kèm với thể thức như sau.

1.      Các nhóm nội dung xuất bản phẩm thực hiện đăng kí tập trung vào:

      - Xuất bản phẩm phục vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ; tuyên truyền về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do với các nước;

      - Xuất bản phẩm phục vụ công trình nghiên cứu có giá trị của các ngành;

- Xuất bản phẩm tuyên truyền về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó chú trọng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

                2.      Thời hạn nhận bản đăng kí: Chậm nhất là ngày 5/4/2016.

                3.      Nơi nhận thông tin đăng kí:

                                      Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.

                                      Địa chỉ: Nhà E – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu – Hà Nội.

                                      Điện thoại: 04. 38684569 (máy lẻ 15) hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội sẽ tổng hợp các đề tài đăng kí và trình Ban Giám hiệu ký để gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành xét duyệt. Tác giả của những đề tài được chọn sẽ được hưởng chế độ nhuận bút và sách biếu theo quy định. Sách xuất bản xong sẽ được chuyển đến Thư viện của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Xin trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                  T/M NHÀ XUẤT BẢN

-          BGH;                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

-          Các đơn vị trực thuộc Trường;                                                                                                                                                               (đã ký)

-          Lưu NXB.                                                                                                                                                                                   TS. Phùng Lan Hương

 

Dowload Mẫu đăng ký đề tài sách tại đây