1. Cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản theo sơ đồ sau:

 

2. Lãnh đạo Nhà xuất bản

- Lãnh đạo Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu, xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Nhà xuất bản làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về toàn bộ các mặt công tác của Nhà xuất bản. Các Phó giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm giúp Giám đốc phụ trách phần công việc của Nhà xuất bản theo sự phân công và được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi và quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Ban Giám hiệu trường ĐHBKHN và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền. 

3. Phân công phụ trách công việc

Chức vụ

Họ tên

Điện thoại

Email

Mảng công việc phụ trách chính

Giám đốc - Tổng biên tập

TS. Bùi Đức Hùng

ĐT: +84 (0) 43 868 4569/18

Fax: +84 (0) 43 868 4570

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, quản lý điều hành mọi hoạt động của Nhà xuất bản.

Tổng biên tập Nhà xuất bản có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức bản thảo; Tổ chức biên tập bản thảo; Đọc và ký duyệt đối với từng bản thảo để ký quyết định xuất bản; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm của nhà xuất bản.
Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

- Hành chính - tổ chức

- Tài chính

- Tổ chức, nhân lực, quy hoạch phát triển, tài chính;

- Tài sản và cơ sở vật chất;

 

 

 

Các Phó giám đốc

- Các Phó giám đốc có trách nhiệm giúp Giám đốc; Tổng biên tập, chỉ đạo công việc chung của Nhà xuất bản, đồng thời phụ trách một số lĩnh vực công tác, đơn vị, bộ phận trực thuộc Nhà xuất bản; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong lĩnh vực, đơn vị, bộ phận được phân công phụ trách và ủy quyền.

 

Phó Giám đốc

Vị trí đang chờ được bổ nhiệm

 

Phụ trách trực tiếp các công tác:

- Sản xuất, kinh doanh, phát hành sách;

- Điều hành hoạt động Nhà sách;

- Website, quảng bá thương hiệu;

- Sách điện tử.

Phó Giám đốc kiêm

Phó Tổng biên tập

ThS. Ngụy Thị Liễu

ĐT: 0438.684.569 (máy lẻ 15)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách trực tiếp các công tác:

- Điều hành việc thực hiện kế hoạch và công tác xuất bản;

- Hành chính văn phòng, quy trình ISO, 5S;

- Tin tức, sự kiện, hợp tác đối ngoại.

 

 

4. Phân công phụ trách các bộ phận trực thuộc Nhà xuất bản

Ban biên tập: 
Trưởng Ban biên tập: CN. Trần Thị Phương

ĐT: +84 (0) 243 868 4569/22
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng kế toán:

Kế toán trưởng: CN. Trịnh Thị Thanh


ĐT: +84 (0) 243 868 4569/19

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:

Trưởng phòng: ThS. Vũ Thu Thủy


ĐT: +84 (0) 243 868 4569/19
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà sách Bách Khoa (số 17A Tạ Quang Bửu):
Giám đốc: TS. Hoàng Tuấn Bằng


ĐT: +84 (0) 243 623 1317
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà sách Bách Khoa (Nhà tròn C10 đường đôi Đại học ĐHBK)

Liên hệ: CN. Đỗ Thị Hoạt


ĐT: +84 (0) 243 868 2419
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ phận  hành chính
Liên hệ: CN. Trần Hương Ly

 

ĐT: +84 (0) 243 868 4569/21
Fax: +84 (0) 243 868 4570
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.