Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị xuất bản trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN), có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng:

  • Tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm văn hóa, khoa học, các loại sách giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ cho các hệ đào tạo của trường ĐHBKHN, khối các trường Khoa học kĩ thuật và độc giả trên toàn quốc.
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trường ĐHBKHN quản lý thống nhất và nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách và giáo trình của Trường để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nói riêng và sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của nước nhà.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức khai thác, biên soạn, xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm sau theo quy định của pháp luật:

  • Các tài liệu tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa học công nghệ.
  • Sách, giáo trình, tài liệu dùng cho các cơ sở đào tạo các cấp từ cao đẳng nghề đến đại học và sau đại học dùng cho các hệ đào tạo: chính quy, tại chức, từ xa, quốc tế (kể cả giáo trình điện tử).
  • Các sách - tài liệu tham khảo, từ điển về khoa học cơ bản, khoa học công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm kỹ thuật, sách tra cứu, tài liệu giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước.
  • Sách văn hoá - xã hội, các xuất bản phẩm khác phù hợp với chức năng, mục đích, đối tượng phục vụ của nhà xuất bản.
  • Sách hợp tác xuất bản (trong và ngoài nước) hoặc dịch từ tiếng nước ngoài làm tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu, tham khảo.

b)  Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác xuất bản sách, giáo trình của trường ĐHBKHN:

  • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Hiệu trưởng giao;
  • Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua hoạt động của Nhà xuất bản.